Wat is supervisie?

In supervisie leer je leren en reflecteren. Het is bedoeld voor mensen bij wie het in hun vak om de menselijke relatie gaat. Je vergroot je zelfinzicht en zelfsturing. Samen met mij ga je kijken naar wat je wilt behouden en wat je wilt veranderen, je stelt leerdoelen waar je aan wilt werken. Je kijkt naar jezelf binnen je werkcontext. 
Dit alles om een goede of (nog) betere dienstverlener te worden.

Supervisie kan individueel of in een klein groepje (maximaal 4 personen) gevolgd worden. 
Naar gelang de grootte van de groep varieert het aantal sessies van 10 tot 15. Je werkt aan de hand van je eigen praktijkinbrengen die we gezamenlijk bespreken en je maakt na iedere bijeenkomst een reflectie in de vorm van een verslag of een andere manier die bij jou past.

Binnen supervisie is er veel aandacht voor je professionele identiteit: hoe verhoud je je tot de organisatie waarin je werkt, hoe ga je om met de hulpvraag van je klant/cliënt, wie wil je zijn als professional en hoe staat dat in relatie tot je persoon?
Wanneer je in de dienstverlening werkt, heb je vaak te maken met complexe afwegingen tussen regels en klantgerichtheid, om maar een voorbeeld te noemen. Door supervisie word je bewuster van de keuzes die je hierin maakt en wilt maken.
Doel is dat je handvatten krijgt die je ook na de begeleiding nog kunt gebruik om je overtuigingen, je vaardigheden en je gedrag onder de loep te nemen. Supervisie is duurzaam leren!

Werkvormen variëren van gesprekken, bijvoorbeeld aan de hand van reflectiemodellen tot (rollen)spellen. Het inzetten van werkvormen gaat altijd in overleg. 

Wat is intervisie?

Intervisie is een werkvorm waar je in een groep met collega's (uit hetzelfde team of werkveld) kijkt naar en spreekt over de werkzaamheden die je uitvoert. Collega's hebben beurtelings een inbreng en er wordt met elkaar gepraat over het probleem en een eventuele oplossing. Iedere vorm waar je met gelijken werkt aan je eigen professionele ontwikkeling - en daarmee ook die van je collega's, is intervisie. Intervisie kan zonder begeleiding, maar voor sommige groepen is ondersteuning (bijvoorbeeld bij de eerste sessies) effectief. Een paar praktische tips of werkvormen kan een groep al op weg helpen om het uiteindelijk zelfstandig voort te zetten. Intervisie is een mooi middel om intercollegiaal de instrumenten scherp te houden. En het blijft altijd een uitdaging om verder te gaan dan het uitwisselen van ervaring. Intervisie wordt pas functioneel wanneer er daadwerkelijk sprake is van reflectie op doen, denken en willen.

 

Wat is coaching / teamcoaching? 

Bij individuele coaching werk je aan het behalen van - zelfgekozen - doelen. Het kan voor iedereen met een (leer)doel een adequaat antwoord zijn:
Wil je anders reageren op collega's of je klanten? 
Wil je hulp bij het zoeken naar en/of heroverwegen van je overtuigingen? 
Wil je reflecteren op de kwaliteit van contact met collega’s of andere mensen in je omgeving? 
Wil je hulp bij het leren nemen van beslissingen?
Wil je stoppen met twijfelen en piekeren?
Wil je leren omgaan met de balans tussen werk en privé? 

Alle ontwikkeling op persoonlijk of professioneel gebied - aanleren van ander gedrag en vaardigheden, of het krijgen van inzicht in je eigen handelen - kan tijdens een coachingstraject aan bod komen.

De bedoeling van coaching is dat je kwaliteit van werken en leven verbetert. Doordat je je bewust wordt van patronen en deze waar nodig en gewenst, leert doorbreken. Nadruk ligt op oefenen met nieuw gedrag en vaardigheden, maar nooit zonder aandacht voor de oorsprong van het gedrag. 
Coaching gaat over gedrag en haar oorsprong en is geen therapie.

Een traject beslaat - afhankelijk van het leerdoel - rond de 8 ontmoetingen

Teamcoaching gaat over gezamenlijke doelen stellen en behalen, maar meer nog over het 'hoe' deze doelen te behalen. Een team is onderdeel en afspiegeling van de organisatie en dus niet los te zien van de context. Het gaat om samen tot inzicht komen over wat de samenwerking nodig heeft en daarmee aan de slag gaan.
Natuurlijk staat of valt de aanpak in teamcoaching met de ontwikkelvraag die er ligt. Teambegeleiding vraagt daarom vooronderzoek. Welke machten en krachten zijn zichtbaar en onzichtbaar van invloed op het teamfunctioneren? Hoe is de onderlinge dynamiek. Wat is het verhaal van een team als geheel en van de individuen? Hoort iedereen erbij? Kan iedereen zijn eigen werk doen? Welke plek heeft het team binnen de organisatie?